தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு 2023

தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!

சம்பளம் – Rs.25,000/-

கடைசி தேதி – 30.04.2023

சம்பளம் – Rs. 25,000/-

கடைசி தேதி – 15.04.2023

சம்பளம் – Rs. 25,000

கடைசி தேதி – 11.04.2023

சம்பளம் – Rs. 13,500

கடைசி தேதி – 07.04.2023

சம்பளம் – Rs. 1,55,000

கடைசி தேதி – 18.04.2023

சம்பளம் – Rs.17,270

கடைசி தேதி – 16.04.2023

சம்பளம் – Rs.43000

கடைசி தேதி – 12.04.2023

சம்பளம் – Rs.49800

கடைசி தேதி – 08.04.2023

சம்பளம் – Rs.31,000

கடைசி தேதி – 06.04.2023

சம்பளம் – Rs.25,500

கடைசி தேதி – 30.04.2023

சம்பளம் – Rs. 50,000 to Rs.80000/-

கடைசி தேதி – 15.04.2023

சம்பளம் – Rs.35400 – 112400

கடைசி தேதி – 17.04.2023

சம்பளம் – Rs.15700 – 50000/-

கடைசி தேதி – 03.04.2023

சம்பளம் – ரூ.1,44,200

கடைசி தேதி – 10.04.2023

சம்பளம் – ரூ.47,600

கடைசி தேதி – 17.04.2023

சம்பளம் – ரூ. 18,500 – 58,600/-

கடைசி தேதி – 07.04.2023

உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *